ఫులానీయ భాషలో సూరహ్ ఫాతిహా మరియు దివ్యఖుర్ఆన్ ఆఖరి భాగం భావపు అనువాదం అరబీ పదాలతో సహా

Download
ఫీడ్ బ్యాక్