మనం ఎందుకు సృష్టించ బడినాము ?

వివరణ

మిమ్మల్ని మీరే ఎప్పుడైనా ఇలా ప్రశ్నించుకున్నారా ? నేనెందుకు సృష్టించబడినాను? నేను ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నాను? ఈ ప్రపంచంలో నేను ఏమి చేస్తున్నాను? సృష్టికర్త ఎందుకు నన్ను సృష్టించాడు? ... జవాబులు కనుగొనడంలో ఈ పుస్తకం మీకు సహాయ పడుతుంది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్