ఇస్లామీయ ధర్మశాస్త్ర సారాంశం

వివరణ

తౌహీద్ అనే ఏకదైవత్వానికి సంబంధించిన విషయాలను తెలిపే, చర్చించే మరియు వివరించే ఒక ముఖ్యమైన సారాంశ పుస్తకం. అంతేగాక ఇందులో ఇస్లామీయ నడవడిక, మంచి ప్రవర్తన మరియు ప్రార్థనలతో పాటు ఇస్లామీయ ధర్మ శాస్త్రం కూడా ఉన్నది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్