క్రీస్తు అసలు బోధనలను ఇస్లాం ధర్మం పునరుద్ధరిస్తున్నది

వివరణ

ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఆగమనం గురించి, తను బోధించిన వాటిని ఆయన మరలా పునరుద్ధరిస్తారనీ జీసస్ భవిష్యవాణి చెప్పినట్లు ఈ పుస్తకం మరియు బైబిల్ లో ముహమ్మద్ అనే మరో పుస్తకం నిరూపిస్తున్నాయి.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్