క్రిష్టమస్ గురించి జీసస్ (ఈసా అలైహిస్సలాం) ఏమి పలికారు ?

క్రిష్టమస్ గురించి జీసస్ (ఈసా అలైహిస్సలాం) ఏమి పలికారు ?

వివరణ

ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో క్రిష్టమస్ గురించి జీసస్ (ఈసా అలైహిస్సలాం) ఏమి పలికారనేది ఇక్కడ చర్చించబడింది.

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్