సత్యధర్మ ప్రచార కర్తవ్యం

సత్యధర్మ ప్రచార కర్తవ్యం

వివరణ

అల్లాహ్ వైపు ప్రజలను ఆహ్వానించుట అనేేది ఆరాధనలోని ఒక భాగం. దీని కోసమే మనం సృష్టించబడినాము. ఇది ఒక అత్యుత్తమ కార్యం మరియు దీనికి బదులు గొప్ప ప్రతిఫలం లభిస్తుంది.

ఫీడ్ బ్యాక్