కేటగిరీలు

ముహర్రమ్ మరియు ఆషూరాఅ

ఇస్లామీయ సమాజపు హిజ్రీ క్యాలెండరులోని మొట్ట మొదటి నెల ఇది. అల్లాహ్ కృపతో దీనిలో అనేక శుభాలు ఉన్నాయని ప్రజలు భావిస్తారు. సంవత్సరమంతా సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని ప్రార్థిస్తారు. హిజ్రత్ తో కష్టాలన్నీ తొలిగి పోయి, మంచి రోజులు వచ్చాయి. మనందరికీ అల్లాహ్ సహాయ పడుగాక. ఈ శుభప్రదమైన నెల గురించి ఇక్కడ అనేక అంశాలు చేర్చబడినాయి.

అంశాల సంఖ్య: 1

ఫీడ్ బ్యాక్