కేటగిరీలు

  • ఇంగ్లీష్

    MP4

    ఈ భాగంలో రెండు కరెన్సీలపై చెల్లించే జకాతు, ఘనులపై మరియు ఖజానాపై చెల్లించే జకాతు దాని ప్రాధాన్యత మరియు దానికి లభించే పుణ్యఫలాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో వివరించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్