కేటగిరీలు

  • ఇంగ్లీష్
    video-shot

    MP4

    మనాసిక్ అనే పేరుతో పిలవబడే హజ్ ఆచరణలు మూడు రూపాలలో ఉన్నాయి. ప్రతి రూపానికి వాటి ప్రత్యేకమైన విశేషత మరియు ఆచరణ నియమాలు ఉన్నాయి. వాటిని సరైన పద్ధతిలో ఆచరిస్తేనే పూర్తి చేసినట్లవుతుంది.

ఫీడ్ బ్యాక్