నమాజులోని అర్కాన్, వాజిబ్ మరియు సున్నహ్ భాగాలు

వివరణ

ప్రశ్న – నమాజులోని మూలస్థంభాలు (రుకున్), తప్పని సరి భాగాలు (వాజిబ్) మరియు ఉత్తమ ఆచరణల (సున్నహ్) ల మధ్య నున్న భేదం ఏమిటి?

Download
ఫీడ్ బ్యాక్