దజ్జాల్, అల్ దాబ్బహ్, యాజూజ్ మరియు మాజూజ్

వివరణ

దజ్జాల్, అద్దాబ్బాహ్, యాజూజ్ మరియు మాజూజ్ ల గురించి మాకు వివరించండి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్