అరాచకం మరియు సామాజిక విభజనల సమయంలో ఏమి చేయాలి

వివరణ

ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తెలిపిన ఈ హదీథులోని కాలం ఇదేనా - సహాబాలలో నుండి ఒకరు ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంను ఇలా అడిగారు, "అరాచకం మరియు సామాజిక విభజనలు మరీ ఎక్కువై పోయినప్పుడు నేను ఏమి చేయాలి ?", దానికి ఆయన ఇలా జవాబిచ్చారు, "ప్రజల నుండి దూరంగా ఉండు, నీ ఇంటిలోనే కూర్చో". అల్ సహీహ్, కితాబుల్ ఫిత్నా, బాబ్ కైఫ్ అల్ హాల్ ఇదా అయ్యామ్ యకూన్ ఖలీఫహ్ లోని ఒక హదీథులో ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారితో అరాచకం ప్రబలిపోయినప్పుడు ప్రజల నుండి దూరమవని అంటూ, ఇలా పలికినట్లుగా నమోదు చేయబడింది, "... ఒకవేళ మీరు చెట్ల వేర్లను కొరక వలసి వచ్చినా". దయచేసి ఈ హదీథును వివరించండి మరియు దీని గురించి పండుతులు ఏమంటున్నారో మాకు తెలుపండి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్