దజ్జాల్ అంటే యాంటీ క్రైస్టు గురించి తమీమ్ అల్ దారీ ఉల్లేఖించిన హదీథు

వివరణ

ఒక ముస్లింల బృందం ప్రయాణిస్తూ ఉండగా, దారిలో వారికి ఒక మనిషి ఎదురై ప్రస్తుతం వారు జీవిస్తున్న కాలం ఏది మరియు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి అని అడిగినాడు. కొంచెం దూరం తర్వాత మరలా వారి వద్దకు వచ్చి, ఇది దజ్జాల్ బహిర్గతమయ్యే కాలం కాదా ? అని ప్రశ్నించినాడు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్