న్యూ ముస్లింల ఈ లెర్నింగ్ వెబ్సైటు www.newmuslims.com

న్యూ ముస్లింల ఈ లెర్నింగ్ వెబ్సైటు www.newmuslims.com

వివరణ

తాము మనస్పూర్తిగా స్వీకరించిన నూతన ధర్మాన్ని నేర్చుకోవాలనుకునే నవముస్లింలకు సులభమైన పద్ధతిలో సిస్టమేటిక్ గా ఇస్లామీయ ధర్మాన్ని బోధించే ఒక మంచి వెబ్సైటు.

ఫీడ్ బ్యాక్