కష్టసుఖాలు

వివరణ

కష్టసుఖాలు - కష్టాలు, నష్టాలు ఎల్లప్పుడూ ఉండవు, వాటి తర్వాత తప్పక సుఖాలు వస్తాయి.

ఫీడ్ బ్యాక్