హలీమా అస్సాదియహ్

వివరణ

బాల్యంలో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంకు పాలు త్రాపించిన హలీమా అస్సాదియహ్ గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్