تعريب عناوين المواد

అన్ని అంశాలు

అంశాల సంఖ్య: 1

  • అఫార్

    MP3

    ఈ క్రింది మూడు పరిస్థితులలో తప్ప ముస్లింల రక్తం చిందించడం నిషేధించబడింది. ఒకటి వ్యభిచారానికి పడే శిక్ష. రెండోది ఇతరులను హత్య చేసినందుకు విధించబడిన మరణశిక్ష, మూడోది ఇస్లాం ధర్మాన్ని విడిచి పెట్టి శత్రుపక్షాలలో చేరిపోవడం.

ఫీడ్ బ్యాక్