బైబిల్ లో ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ప్రస్తావన - 5

ఉపన్యాసకుడు : బషీర్ ఫౌజల్

రివ్యూ: ఫారూఖ్ అబు అనస్

వివరణ

బైబిల్ లో అంతిమ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ప్రస్తావన గురించి ఇక్కడ చర్చించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్