ఒక అమెరికన్ నవముస్లిం వృత్తాంతం

వివరణ

ఇస్లాం ధర్మం స్వీకరించముందు తన జీవితం ఎలా ఉండింది మరియు ఇస్లాం ధర్మం స్వీకరించిన తర్వాత తన జీవితంలో ఎంత మంచి మార్పు వచ్చింది అనే విషయాల గురించి ఒక అమెరికన్ నవముస్లిం తెలిపిన వాస్తవాలు.

ఫీడ్ బ్యాక్