5 నిమిషాల కంటే తక్కువ సమయం - 1వ భాగం - ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంను అవమానించడం

వివరణ

ఈ సంక్షిప్త వీడియో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంను అవమానించకూడదని ముస్లిమేతరులకు తెలుపుతున్నది. ఒకవేళ అలా అవమానిస్తే, వారు ఎదుర్కోబోయే అంతిమ ఫలితం ఎలా ఉంటుందో వారికి వివరిస్తున్నది.

ఫీడ్ బ్యాక్