రమదాన్ శుభాలు

వివరణ

రమదనాన్ నెల ఆరాధనల నెల. ఇస్లాం ధర్మం యొక్క మూల స్థంభాలలోని ఒక మూలస్థంభమైన రమదాన్ నెల ఉపవాసాన్ని పాటించుటంలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ముస్లింలు అందరూ దగ్గరవుతారు. ఈ ఉపవాసం పాటించకుండా ఒక వ్యక్తి యొక్క ఇస్లాం ధర్మం పరిపూర్ణం కాజాలదు. ఈ ఉపన్యాసంలో యాసిర్ ఖాదీ రమదాన్ శుభాల గురించి వివరించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్