లైలతుల్ ఖద్ర్

వివరణ

ఈ జుమా ఖుద్బాలో లైలతుల్ ఖద్ర్ అనబడే దివ్యమైన రాత్రి గురించి షేఖ్ యాసిర్ ఖాదీ వివరించారు. ఆ రాత్రి యొక్క ప్రాధాన్యత, దాని సూచనలు, రమదాన్ నెల చివరి పది రాత్రుల మహాశక్తి మరియు దీవెనలు. ఇంకా లైలతుల్ ఖదర్ యొక్క అర్థం, దాని ప్రతిఫలం మరియు దాని శుభాల గురించి కూడా వివరంగా చర్చించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్