సృష్టికర్త ఉనికిని నిరూపించే నిదర్శనాలు 2/3

వివరణ

ఈ వీడియోలో డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ సర్వలోక సృష్టికర్త అయిన మనందరి ప్రభువు ఉనికిని నిరూపించే చక్కటి నిదర్శనాలు చూపినారు.

ఫీడ్ బ్యాక్