ప్రవక్త యొక్క సత్యతను నిరూపించే హేతుబద్ధ వాదనలు

ఉపన్యాసకుడు : జాఫర్ షేఖ్ ఇద్రీస్

వివరణ

ఈ వీడియోలో డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ అంతిమ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క సత్యతను నిరూపించే హేతుబద్ధ వాదనలు మన ముందు ఉంచారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్