శరీరానికి మరియు ఆత్మకు మధ్య గల సంబంధం

ఉపన్యాసకుడు : జాఫర్ షేఖ్ ఇద్రీస్

వివరణ

మానవశరీరానికి మరియు ఆత్మకు మధ్య గల సంబంధం గురించి, శరీరం కంటే ఆత్మ యొక్క ప్రాధాన్యత ఎక్కువ అనే విషయం గురించి, సృష్టికర్తను ఎలా ఆరాధించాలి అనే విషయం గురించి ఈ వీడియోలో డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ వివరించారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్