సైన్సు ఫిలాసఫీ

ఉపన్యాసకుడు : జాఫర్ షేఖ్ ఇద్రీస్

వివరణ

ఈ వీడియోలో సైన్సు ఫిలాసఫీ మరియు దాని హద్దుల గురించి డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ చక్కగా వివరించారు

మూలాధారం:

1 అల్ హుదా టీవీ ఛానెల్

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్