అల్లాహ్ యొక్క దివ్యనామాలు మరియు దివ్య గుణగణాలు - అర్రాఫియీ

వివరణ

అల్లాహ్ యొక్క దివ్యనామాలలో అర్రాఫియీ (అత్యంత ఘనమైనవాడు) అనే దివ్య నామం గురించి డాక్టర్ సుహైబ్ హసన్ ఇక్కడ వివరించారు. ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో ఆయన ఈ దివ్యనామం యొక్క అర్థాన్ని చక్కగా వివరించారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్