ఐదు నిమిషాల కంటే తక్కువ సమయంలో - ఇస్లాం ధర్మంలో దానధర్మాలు - 08

వివరణ

ఇస్లాం ధర్మంలో ఖర్చు పెట్టడం మరియు కేవలం అల్లాహ్ అనుగ్రహం పొందాలనే సదుద్దేశంతో మాత్రమే చేసే ఐచ్ఛిక దానధర్మాల నియమనిబంధనలు.

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్