ఇస్లాం ధర్మంపై వ్యాపింపజేయబడిన అపార్థాలు

వివరణ

ఈ ప్రసంగంలో షేఖ్ అబ్రుర్రహీమ్ గ్రీన్ సత్యధర్మమైన మరియు ఋజుమార్గమైన ఇస్లాం పై ప్రజలలో వ్యాపింపజేయబడిన కొన్ని అపార్థాల గురించి చర్చించారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్