వర్షం కోసం చేసే సలాతుల్ ఇస్తిస్ఖా

వివరణ

ఈ భాగంలో వర్షం కురవాలని వేడుకుంటూ చేసే సలాతుల్ ఇస్తిస్ ఖా మరియు దాని నియమాలు, దానిలోని దీవెనలు మరియు దానికి లభించే ప్రతిఫలాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చర్చించబడింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్