సూర్య, చంద్ర గ్రహణాల సమయంలో చేసే నమాజు

వివరణ

ఈ భాగంలో సూర్యగ్రహణం లేదా చంద్రగ్రహణం పట్టినపుడు చేసే నమాజు యొక్క నియమాలు, దానిలోని దీవెనలు మరియు దానికి లభించే ప్రతిఫలాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చర్చించబడింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్