ఇతర రకాల జకాతులు

వివరణ

ఈ భాగంలో ఇతర రకాల జకాతులు అంటే అప్పులు చెల్లించే జకాతు, దాని ప్రాధాన్యత మరియు దానికి సంబంధించిన నియమాలు ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చర్చించబడింది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్