ఇహ్రాం

వివరణ

ఈ భాగంలో ఇహ్రాం నియమాలు మరియు దాని ప్రాముఖ్యత గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చర్చించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్