అన్ నుస్క్ మరియు అత్తల్బియా - హజ్ ఆచరణలు మరియు తల్బియా

వివరణ

ఈ భాగంలో అన్ నుస్క్ అంటే హజ్ ఆచరణలు మరియు లబ్బైక్ అల్లాహుమ్మ లబ్బైక్ అనే హజ్ దినాల ధ్యానం గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చక్కగా వివరించబడింది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్