అల్ ఉద్హియహ్

వివరణ

ఈ భాగంలో అల్ ఉద్హియహ్ నియమాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చర్చించబడింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్