దైవవిశ్వాసం యొక్క రెండు రెక్కలు

కేటగిరీలు:

వివరణ

ఈ భాగంలో ఒక ముస్లిం ఎలా తన దైవవిశ్వాసాన్ని గట్టిపరుచుకుంటూ, నిలకడగా సన్మార్గంపై ఉంటాడనే ముఖ్య విషయాన్ని డాక్టర్ బిలాల్ ఫిలిఫ్స్ వివరంగా చర్చించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్