56 ఏకదైవత్వ వివరణ పుస్తకం - అల్లాహ్ యొక్క శుభవర్ఛస్సు ద్వారా అల్లాహ్ ను స్వర్గం తప్ప మరేమీ వేడుకోకూడదు

ఉపన్యాసకుడు :

రివ్యూ:

వివరణ

56 ఏకదైవత్వ వివరణ పుస్తకం - అల్లాహ్ యొక్క శుభవర్ఛస్సు ద్వారా అల్లాహ్ ను స్వర్గం తప్ప మరేమీ వేడుకోకూడదు : షేఖ్ ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్ వహాద్ రచించిన కితాబుత్తౌహీద్ అనే పుస్తకంలో నుండి ఇస్లామీయ మూలసిద్ధాంతం, తౌహీద్ ను విశ్వసించడం కోసమే అల్లాహ్ మానవులను మరియు జిన్నాతులను సృష్టించాడనే అనేక ముఖ్య విషయాలను ఈ వీడియోలో షేఖ్ ఇబ్రాహీమ్ జైదాన్ చాలా చక్కగా వివరించారు.

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్