oriifa xiqsittay barray daylaabeen tanih iyyah islaminnah ghabaaaqu

Mu tummabul nee yanfaqeh