kitaabul muqhaddas yallih farmoyta macammadak maca warsaa

Bicsiyya :

Maqnisiyya / tarjama:

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub
Mu tummabul nee yanfaqeh