kitaabul muqhaddas macayya yallih farmoytak

Mu tummabul nee yanfaqeh