qilmi ludditte

  • video-shot

    Wadollakih doqa Qafár afa

    YOUTUBE

    yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak taban kee sidoc hattoh darsi kinni tamah.

ku tummabul nee yanfaqeh