islam diinil haan ceele wayto 11-

Mu tummabul nee yanfaqeh