yalli yaniimih diggoysiyya kee manoh hadafa

Mu tummabul nee yanfaqeh