macaay kah taslumem ayro korma kabih koros

Mu tummabul nee yanfaqeh