Аль-1эрбэгьин Ан-Нэуэуием и шэрхь - 02

К1эщ1у

Мыр ет1уанэ дэрсщ. Щ1эныгъэм и 1эдэбым, щ1эныгъэр зэбгъэгъуэтыным и мыхьэнэм, япэм псэуахэм я хъыбархэр, щ1эныгъэр зэгъэгъуэтыным хэлъын хуей гукъэбзагъэр, щ1эныгъэр зэзыгъэгъуэтым и пагагъэр, щ1эныгъэр зэгъэгъуэтыным и нэщэнэхэр. Ик1эм упщ1эхэм я жэуап иритыжащ.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм

Щ1эныгъэк1э гуэша: