Аль-1эрбэгьин Ан-Нэуэуием и шэрхь - 04

К1эщ1у

Ан-Нэуэуий и пэщ1эдзэр, Алыхьым и ц1эрэ и сыфэт зыбжанэрэ я мыхьэнэр, щыхьэтым и мыхьэнэр, сэлэуат къэхьыным и мыхьэнэр, Алыхьыращ ф1ыщ1эр зыбгъэдэлъыр псалъэхэм я мыхьэнэр.

Щ1эныгъэк1э гуэша:

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э