К1эщ1ыу

Ниетым и хьэдисым и мыхьэнэр, ниетым къик1ыр, ниетым и теплъэхэр, фикъхым ниетыр зэригъэзащ1эр, Аль-Бухъарирэ Муслимрэ ятепсэлъыхьащ.

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э