Аль-1эрбэгьин Ан-Нэуэуием и шэрхь - 05

К1эщ1у

Ниетым и хьэдисым и мыхьэнэр, ниетым къик1ыр, ниетым и теплъэхэр, фикъхым ниетыр зэригъэзащ1эр, Аль-Бухъарирэ Муслимрэ ятепсэлъыхьащ.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм

Щ1эныгъэк1э гуэша: