Рияду Ас-Салихьин и шэрхь - 02

К1эщ1у

Мыр ет1уанэ дэрсщ "Рияду Ас-Салихьин" тхылъымк1э, зытеухуар:
хиджрэхэм зызэрагуэшыр, хиджрэм къызхуишэр, хиджрэр уэзымгъэщ1хэр, дунейм и шынагъуэр, бзылъхугъэхэм епха фитнэм и шынагъуэр.
Ик1эм упщ1эхэм я жэуапхэр иритыжащ.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм

Щ1эныгъэк1э гуэша: