Къэзы1уатэр : Щхьэныкъуэ Анзор

Къытегъэзэжын: Абу Ислам Аш-Шэркэси

Щ1эныгъэк1э гуэша:

К1эщ1ыу

Мыр ет1уанэ дэрсщ "Рияду Ас-Салихьин" тхылъымк1э, зытеухуар:
хиджрэхэм зызэрагуэшыр, хиджрэм къызхуишэр, хиджрэр уэзымгъэщ1хэр, дунейм и шынагъуэр, бзылъхугъэхэм епха фитнэм и шынагъуэр.
Ик1эм упщ1эхэм я жэуапхэр иритыжащ.

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э