Рияду Ас-Салихьин и шэрхь - 06

К1эщ1у

Мыр еханэ дэрсщ "Рияду Ас-Салихьин" тхылъымк1э, зытеухуар: тобэм пещэр, ц1ыху 99 зыук1ам и хъыбар, щ1эныгъэм и ф1ыгъэр, Алыхьым и гущ1эгъуныгъэр, укъызэрелыныр.
Ик1эм упщ1эхэм я жэуапхэр иритыжащ.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм