Къэзы1уатэр : Щхьэныкъуэ Анзор

Къытегъэзэжын: Абу Ислам Аш-Шэркэси

Щ1эныгъэк1э гуэша:

К1эщ1ыу

Мыр еханэ дэрсщ "Рияду Ас-Салихьин" тхылъымк1э, зытеухуар: тобэм пещэр, ц1ыху 99 зыук1ам и хъыбар, щ1эныгъэм и ф1ыгъэр, Алыхьым и гущ1эгъуныгъэр, укъызэрелыныр.
Ик1эм упщ1эхэм я жэуапхэр иритыжащ.

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э