Рияду Ас-Салихьин и шэрхь - 08

К1эщ1у

Мыр еянэ дэрсщ "Рияду Ас-Салихьин" тхылъымк1э, зытеухуар: тобэм пещэр, Ислам диным щы1э тезырхэр, мыхъун зыщ1эхэм уазэрыдызек1уэр, шэрихьэтыр щыхьэтхэращ зэрызэтетыр, нэхъ щхьэж къызэрыф1эщ1ыракъым, бегъымбарым, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысын, и гущ1эгъуныгъэр и 1умэтым идежк1э.
Ик1эм упщ1эхэм я жэуапхэр иритыжащ.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм