Къэзы1уатэр : Щхьэныкъуэ Анзор

Къытегъэзэжын: Абу Ислам Аш-Шэркэси

Щ1эныгъэк1э гуэша:

К1эщ1ыу

Мыр еянэ дэрсщ "Рияду Ас-Салихьин" тхылъымк1э, зытеухуар: тобэм пещэр, Ислам диным щы1э тезырхэр, мыхъун зыщ1эхэм уазэрыдызек1уэр, шэрихьэтыр щыхьэтхэращ зэрызэтетыр, нэхъ щхьэж къызэрыф1эщ1ыракъым, бегъымбарым, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысын, и гущ1эгъуныгъэр и 1умэтым идежк1э.
Ик1эм упщ1эхэм я жэуапхэр иритыжащ.

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э